Over ons

1768 – het bos

Teveel licht verblindt vaak zulke heren (i.e. filosofen), zij zien door de bomen het bos niet. Die Herren dieser Art (i.e. Philosophen) blend’t oft zu vieles Licht, Sie sehn den Wald vor lauter Bäumen nicht. 1)

1801 – het slakkenhuis

Het is alsof de dwaze mensen door de bomen het bos niet konden zien; zij zoeken wat zich onder hun neus bevindt en wat zij niet vinden, alleen maar omdat zij er steeds verder van weg gaan in een soort slakkenhuisvorm. (i.e. spiraal). Es ist, als ob die närrischen Menschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehn könnten; sie suchen, was ihnen vor der Nase liegt, und was sie bloß deswegen nicht finden, weil sie sich in einer Art von Schneckenlinie immer weiter davon entfernen. 2)

1868 – het speelgoed

Geef een jongen een hamer en een beitel en laat hem zien hoe hij ze moet gebruiken; meteen begint hij op de deurposten in te hakken en de hoeken van luiken en vensters af te breken, totdat je hem leert hoe hij ze beter kan gebruiken en hoe hij zijn activiteit kan beheersen. Give a boy a hammer and chisel; show him how to use them; at once he begins to hack the doorposts, to take off the corners of shutter and window frames, until you teach him a better use for them, and how to keep his activity within bounds. 3)

1964 – het instrument

Wij hebben de neiging onze problemen zo te formuleren dat het lijkt alsof de oplossingen voor die problemen precies vereisen wat wij toevallig bij de hand hebben. Met betrekking tot de uitvoering van onderzoek, en vooral in de gedragswetenschap, noem ik dit effect “de wet van het instrument”. De eenvoudigste formulering die ik ken van de wet van het instrument luidt als volgt: geef een kleine jongen een hamer en het zal blijken dat op alles wat hij tegenkomt hard moet worden gebeukt. We tend to formulate our problems in such a way as to make it seem that the solutions to those problems demand precisely what we already happen to have at hand. With respect to the conduct of inquiry, and especially in behavioral science, I label this effect “the law of the instrument.” The simplest formulation I know of the law of the instrument runs this way: give a small boy a hammer and it will turn out that everything he encounters needs pounding. 4)

2021 – onze methode

Wij hebben ook een favoriet instrument: Jij. Wij luisteren. Zonder oordeel. Met empathie. Laten we zowel het bos als de bomen verkennen. Door middel van dialoog, zul je richting vinden om jezelf te verbeteren.

Jouw keuzes

Onze expertise strekt zich uit van voeding en diëtetiek, onderwijs en ontwikkelingspsychologie, cognitieve gedragstherapie (CGT) en coaching tot consultancy, bemiddeling en gespreksleiding. Hoewel direct beschikbaar, zullen wij een techniek alleen gebruiken met jouw weloverwogen instemming.

De beschaving

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een mijlpaal-document in de geschiedenis van de mensenrechten. De Verklaring, die is opgesteld door vertegenwoordigers met verschillende juridische en culturele achtergronden uit alle regio’s van de wereld, is op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs afgekondigd (resolutie 217 A van de Algemene Vergadering) als een gemeenschappelijke norm voor de verworvenheden van alle volkeren en alle naties. Het bevat voor het eerst fundamentele mensenrechten die universeel moeten worden beschermd, en het is in meer dan 500 talen vertaald. Algemeen wordt erkend dat de UVRM de aanzet heeft gegeven tot- en de weg heeft geëffend voor de aanneming van meer dan zeventig mensenrechten verdragen, die vandaag de dag op mondiaal en regionaal niveau permanent worden toegepast (en die alle in hun preambule verwijzingen naar de UVRM bevatten). 4)

Drie artikelen (van de dertig) hebben tot doel een fundament te leggen waarop je een menswaardig bestaan verder kunt ontwikkelen; eventueel met de hulp van onze coaches, consultants, mediators of moderators:

Artikel 25

  1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

  1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
  3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

  1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
  2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

1) 1768, “Musarion”, Boek 2, vers 142, in latere edities vers 135, door Christoph Martin Wieland, Leipzig.

2) 1801-1802, “Aristipp und einige seiner Zeitgenossen”, door Christoph Martin Wieland, Leipzig.

3) 1868, “Once a Week”, Edited by E. S. Dallas, Number 16, Toys, Start Page 343, Quote Page 344, Column 2, Published by Bradbury, Evans & Company, Fleet Street, London.

4) 1964, The Library Quarterly, Volume 34, Number 4, “The Age of the Symbol—A Philosophy of Library Education” by Abraham Kaplan, Start Page 295, Quote Page 303, Published by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois.

4) 1948, United Nations General Assembly in Parijs, resolutie 217 A.

Lees verder >>